fbpx

Všeobecné obchodní podmínky

XTREME ADVENTURES s.r.o., IČ 085 25 820,
sídlem Vsetín, Horní náměstí 3, PSČ 755 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddílu C, vložce 79825

I.   Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“)upravují práva a povinnosti stran vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí služby – organizace vzdělávacího kurzu, průvodcovské činnosti (dále smlouvy o poskytnutí služby) prostřednictvím elektronických prostředků umožňujících komunikaci na dálku (e-shop) – internetového obchodu www.xtremeadventures.eu mezi Poskytovatelem jakožto podnikatelem a objednatelem, jakožto spotřebitelem, a to v souladu s příslušnými právní přepisy, zejména ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici každému objednateli i osobě, která projeví zájem o služby poskytované Poskytovatelem, když tyto jsou veřejně dostupné na webových stránkách www.xtremeadventures.eu. Objednatel odesláním své objednávky, tedy návrhu na uzavření smlouvy o poskytnutí služby, potvrzuje, že se v době před učiněním objednávky – návrhu na uzavření smlouvy o poskytnutí služby s obsahem Všeobecných obchodních podmínek seznámil a souhlasí s nimi.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí smlouvy o poskytnutí služby Poskytovatelem. Obsah Všeobecných obchodních podmínek je Poskytovatel oprávněn jednostranně měnit či doplňovat. Změnou či doplnění Všeobecných obchodních podmínek však nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v době účinnosti předcházejícího znění Všeobecných obchodních podmínek. Smluvní strany jsou oprávněny upravit svá práva a povinnosti ze smlouvy o poskytnutí služby odchylně od obsahu těchto Všeobecných obchodních podmínek, přičemž ujednání smlouvy se aplikují přednostně před Všeobecnými obchodními podmínkami.

Poskytovatel:

obchodní společnost:  XTREME ADVENTURES s.r.o.
IČ: 085 25 820
sídlem: Vsetín, Horní náměstí 3, PSČ 755 01, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 79825
tel: (+420) 729 767 642
email: team@xadventures.eu

 

Objednatelem je fyzická osoba starší 16 let odesílající objednávku prostřednictvím e-shopu, která je zároveň spotřebitelem, tedy poptává služby mimo výkon své podnikatelské činnosti a poptávané služby s jeho podnikatelskou činností nijak nesouvisí. V případě, kdy objednatel není spotřebitelem, se tyto VOP nepoužijí a na práva a povinnosti smluvních stran se použijí obecná ustanovení právních předpisů, zejm. pak zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) ve znění účinném ke dni uzavření konkrétní smlouvy.

II.  Uzavření smlouvy

Smlouva o poskytnutí služby se uzavírá výlučně prostřednictvím webového rozhraní („internetových stránek“) prodávajícího, a to www.xtremeadventures.eu.

Objednatel vyhotoví objednávku prostřednictvím e-shopu na internetových stránkách www.xtremeadventures.eu, a tuto následně rovněž prostřednictvím e-shopu Poskytovateli odešle. (viz. dále). Objednatel vyhotoví objednávku prostřednictvím ikony „REZERVACE“, kdy následně vyplní požadované údaje, zejména, jméno, příjmení, datum narození, údaj o trvalém bydlišti, věk, váhu a výšku, telefonní kontakt, případně také kontaktní emailovou adresu. V případě, že Objednatel poptává službu pro více osob, uvede v objednávce také údaj o počtu osob, údaje o výšce, váze a věku každé z těchto osob. Odesláním objednávky Objednatel potvrzuje, že je starší 16 let, mladší osoby nesmí objednávku odeslat. Odesláním řádně vyplněné objednávky je učiněn vůči Poskytovateli závazný návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí služby. Informace, které Objednatel uvede v objednávce, jsou považovány za správné a odpovídající požadavkům a vůli Objednatele.

 

Smlouva o poskytnutí služby je uzavřena v okamžiku akceptace objednávky – návrhu na uzavření smlouvy o poskytnutí služby Poskytovatelem, kdy Poskytovatel učiní tuto akceptaci vůči Objednateli odesláním akceptace – potvrzení objednávky elektronickými prostředky, a to e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu uvedenou Objednatelem v objednávce. Součástí potvrzení objednávky je rovněž výzva k uhrazení ceny služby. V případě, že Objednatel cenu ve stanovené lhůtě neuhradí, má se za to, že svou objednávku ruší a nechce jí být dále vázán. Marným uplynutím lhůty pro úhradu ceny služeb dochází k zániku uzavřené smlouvy o poskytnutí služby mezi objednatelem a Poskytovatelem.

Poskytovatel je oprávněn požádat objednatele o potvrzení obsahu smlouvy o poskytnutí služby prostřednictvím emailové zprávy na emailovou adresu Poskytovatele. V případě, že objednatel toto potvrzení Poskytovateli neposkytne ve stanovené lhůtě, je Poskytovatel oprávněn od smlouvy o poskytnutí služby odstoupit.

Objednatel je oprávněn zrušit návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí služby do okamžiku, než Poskytovatel odešle objednateli akceptaci návrhu na uzavření smlouvy o poskytnutí služby. V případě, že obě právní jednání jsou učiněna ve stejný den, rozhoduje čas právního jednání.

Objednatel vyplní objednávku prostřednictvím internetových stránek www.xtremeadventures.eu., pomocí ikony „REZERVACE“, kdy tímto zvolí požadovanou službu, a to z nabídky e-shopu v internetovém rozhraní, přičemž po určení těchto vlastností mu bude v objednávce sdělena výše ceny. Objednatel je zejména povinen seznámit se s uvedeným účelem služby, jeho charakteristice, a požadovaným znalostem, dovednostem, či zdravotnímu stavu. Takto zvolená služba se ukládá do sekce „košík“. Po ukončení výběru služby objednatel vstoupí do sekce „košík“, kde nalezne přehled zvolených služeb. V uvedeném přehledu může objednatel odstranit služby, které nepožaduje; po ukončení výběru prostřednictvím příslušné ikony může pokračovat v objednávání dalších služeb. Objednatel je povinen uvést veškeré požadované údaje úplně a pravdivě, přičemž se má za to, že osoba uvedená ve formuláři je osobou odesílající objednávku. Objednateli je dále umožněna volba způsobu hrazení ceny služby. Před finálním odesláním objednávky má objednatel možnost zkontrolovat obsah objednávky, včetně specifikace požadovaných služeb, zadaných údajů o jeho osobě a platbě ceny, popř. dalších zadaných údajů. Objednatel je oprávněn zadané údaje změnit, a to prostřednictvím příslušných ikon, kterými se lze vrátit zpět k počátku objednávky. Proces objednávání lze ukončit rovněž ukončením příslušného internetového prohlížeče. V okamžiku, kdy objednatel překontroluje objednávku a prostřednictvím příslušné ikony objednávku odešle, je učiněn závazný návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí služby. Objednatel je povinen se před odesláním objednávky seznámit s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, což potvrdí prostřednictvím příslušné ikony, v opačném případě mu odeslání objednávky nebude umožněno. Údaje, které objednatel uvede v části „Poznámka“ mají pouze a výlučně informativní charakter, přičemž nejsou součástí obsahu objednávky – tedy návrhu na uzavření smlouvy.

Objednateli bude neprodleně po odeslání objednávky zaslán email, ve kterém Poskytovatel potvrdí uzavření smlouvy o poskytnutí služby, přičemž bude uveden obsah uzavřené smlouvy (předmět služby včetně její specifikace, cena, údaje o objednateli a úhradě ceny, apod.) a připojen text těchto VOP, nebo email, ve kterém Poskytovatel uplatní výhradu neposkytnutí služby.

 

III. Úhrada ceny

Objednatel je povinen uhradit cenu způsobem, který si zvolil před odesláním objednávky. Objednatel je povinen uhradit celou cenu ve lhůtě stanovené v „Potvrzení objednávky“. Marným uplynutím lhůty pro úhradu ceny služeb dochází k zániku uzavřené smlouvy o poskytnutí služby mezi objednatelem a Poskytovatelem.

Objednatel se zavazuje označit platbu ceny variabilním symbolem, který je uveden v „Potvrzení objednávky“.

Objednatel může uskutečnit úhradu zejména pomocí bankovního převodu, tzv. online bankovního převodu, nebo platbu kartou online. Cena se má za uhrazenou okamžikem připsání finančních prostředku na bankovní účet Poskytovatele.

Pokud objednatel požádá Poskytovatele o zrušení objednané služby, je Poskytovatel oprávněn po vzájemné dohodě s objednatelem smluvní vztah dohodou ukončit a vrátit objednateli uhrazenou cenu, či její část. Poskytovatel výslovně upozorňuje, že pokud objednatel požádá o zrušení objednávky méně než sedm kalendářních dnů přede dnem poskytnutí služby, nebude ze strany Poskytovatele jednáno o zrušení smlouvy a vrácení sjednané ceny. Uhrazená cena služby tak bude ponechána Poskytovateli na úhradu nákladů, které Poskytovatel vynaložil v souvislosti s poskytnutím služby, přestože se objednatel k poskytnutí služby nedostavil.

 

IV. Základní práva a povinnosti stran

Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli službu, kterou si zvolil, a to dle specifikace služby (místo, čas, aktivita) uvedené na webových stránkách www.xtremeadventures.eu

 

V. Práva z vad

Služba je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené smlouvou (délku, místo, sjednanou aktivitu).

Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u služby, a to bez zbytečného odkladu po té, kdy měl možnost vadu zjistit.

Nevytkne-li objednatel vadu včas, je Poskytovatel oprávněn nároky objednatele z vad zamítnout.

Má-li služba vady, objednatel může požadovat:

a. bezplatné odstranění vady služby
b. přiměřenou slevu z ceny služby
c. Není-li výše uvedené možné, může odstoupit od smlouvy.

Objednatel při uplatnění nároku z vad popíše vadu služby.

Objednatel sdělí Poskytovateli, jaké právo z vadného plnění si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu Poskytovatele.

 

VI. Informování o právech spotřebitele a poučení

Objednateli náleží veškerá práva uvedená v ustanoveních zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), která jsou určena na jeho ochranu, popřípadě na jeho ochranu jako spotřebitele, popř. práva určená na ochranu spotřebitele v jiných právních předpisech (např. zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Dozor nad dodržováním povinností stanovených Zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Dozor nad dodržováním obecných povinností v oblasti obchodu a služeb provádějí též příslušné živnostenské úřady. Dozor nad dodržováním ochrany osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (viz. čl. VIII. VOP)

V případě, že mezi objednatelem a Poskytovatelem dojde ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může objednatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2  Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz. Objednatel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

 

 VII. Ukončení smlouvy

Poskytovatel tímto upozorňuje objednatele, že dle ustanovení §1837 písm. j) NOZ není objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud jsou tato plnění poskytována v určitém termínu. Objednatel bere na vědomí, že předmětem smlouvy je právě služba směřující k využití volného času, která je poskytována Poskytovatelem v určitém termínu.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá v českém jazyce a není možné ji uzavřít v jazyce jiném. Poskytovatel archivuje smlouvu v elektronické verzi v místě aktuální archivace svých obchodních dat, zejména pak v sídle obchodní společnosti. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí právními předpisy České republiky, zejm. zák. č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník. Smlouvu o poskytnutí služby lze měnit pouze a výlučně písemnou formou. Tato smlouva je uzavřena prostředky elektronické komunikace na dálku.

XTREME ADVENTURES s.r.o.