Prozkoumal jsi všechno?

Už jsi četl náš blog?

Buď v obraze!

Měj pravidelné fresh info o akcích, kurzech, slevách, soutěžích, článcích a mnohem víc.

Souhlasím se zpracováním údajů pro účely unikátních e-mailů a novinek XA.

Náš nejžhavější zážitek

Obchodní podmínky

ÚVOD

Tyto obchodní podmínky společnosti XTREME ADVENTURES s.r.o., IČ 085 25 820, se sídlem Vsetín, Horní náměstí 3, PSČ 755 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 79825, tvoří nedílnou součást smlouvy, kterou internetový obchod www.xtremeadventures.eu uzavírá se Zákazníky prostřednictvím formuláře umístěného na Webu www.xtremeadventures.eu nebo individuálně. Smlouvou jsou následně vázáni i Účastníci Zážitku, protože jsou z ní oprávnění.

Podmínky se vztahují na služby XTREME ADVENTURES spočívající v poskytování Zážitku, kdy je daný Zážitek objednáván přímo nebo nepřímo on-line, přes mobilní zařízení, e-mailem nebo osobně, tedy jak na uzavření Smlouvy ohledně Zážitku, tak na objednání a vystavení Dárkového poukazu, případně jiného Zboží. Pokud XTREME ADVENTURES Podmínky změní, informují o tom Zákazníky i Účastníky na Webu, přičemž nebudou-li se změnou souhlasit, mají právo na odstoupení od Smlouvy.

Všechny informace, které Zákazník sdělí XTREME ADVENTURES, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. XTREME ADVENTURES zpracovávají osobní údaje Zákazníků i Účastníků.


POJMY

Cena je odměna, kterou je Zákazník povinen zaplatit XTREME ADVENTURES za Zážitek, Dárkový poukaz nebo Zboží

Dárkový poukaz je poukázka, která opravňuje držitele Dárkového poukazu k využití služeb XTREME ADVENTURES nebo nákupu Zboží v hodnotě uvedené na Dárkovém poukazu; kde je v těchto Podmínkách jednáno o Poukazu na Zážitek, má se za to, že se jedná i o Dárkový poukaz, není-li výslovně stanoveno jinak

Podmínky jsou tyto všeobecné obchodní podmínky

Poukaz na Zážitek je poukázka, na základě které je Účastník oprávněn využít služby XTREME ADVENTURES a zúčastnit se Zážitku.

Provozovatel Zážitku je třetí osoba, dodavatel XTREME ADVENTURES, který zajišťuje průběh a konání Zážitku

Registrace je vytvoření účtu Zákazníka na Webu

Smlouva je smlouva o poskytování služeb (Zážitku) nebo Zboží uzavřená mezi XTREME ADVENTURES a Zákazníkem, jejímž předmětem je závazek XTREME ADVENTURES zajistit dodání objednaných služeb – Zážitku nebo Zboží a závazek Zákazníka zaplatit za toto plnění Cenu

Smluvní strany jsou XTREME ADVENTURES a Zákazník

Spotřebitel je ten, kdo uzavírá Smlouvu nebo je z ní oprávněn mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec výkonu svého svobodného povolání, Spotřebitelem může být Zákazník i Účastník

Termín je domluvený a závazný termín (datum) konání Zážitku

Účastník je fyzická osoba (člověk), který se účastní Zážitku

Web jsou webové stránky www.xtremeadventures.cz

XTREME ADVENTURES jsou společnost XTREME ADVENTURES s.r.o., IČ 085 25 820, se sídlem Vsetín, Horní náměstí 3, PSČ 755 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 79825, zajišťující účast na různých akcích a aktivitách popsaných v nabídce na Webu pro Účastníky Zážitku

Zákazník je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s XTREME ADVENTURES Smlouvu; Zákazník a Účastník mohou být ta samá osoba

Zážitek je služba, kterou XTREME ADVENTURES poskytují Zákazníkovi nebo Účastníkovi na základě Smlouvy

Zboží jsou doprovodné produkty EXTREME ADVENTURES prodávané prostřednictvím Webu, zejména Dárkové poukazy, e-booky, manuály a guidelines


1.             VZNIK A PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU

1.1.       Předmětem smluvního vztahu je závazek XTREME ADVENTURES dodat Zákazníkovi Poukaz na Zážitek a zajistit Účastníkovi dodání služeb v něm popsaných – Zážitku Provozovatelem Zážitku nebo dodat Zboží a závazek Zákazníka zaplatit XTREME ADVENTURES za dodání tohoto Poukazu na Zážitek nebo Zboží sjednanou Cenu. Objednáním Poukazu na Zážitek nebo Zboží Zákazník potvrzuje, že souhlasí s těmito Podmínkami. Součástí Poukazu na Zážitek je odkaz na Podmínky, Účastník Zážitku tímto potvrzuje, že uplatněním Poukazu na Zážitek bezvýhradně akceptuje tyto Podmínky.  Smlouva je mezi XTREME ADVENTURES a Zákazníkem uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky. 

1.2.       Pokud má být Účastníkem jiná osoba než Zákazník a Zákazník tedy uzavřel Smlouvu ve prospěch třetí osoby – Účastníka, stává se Účastník oprávněnou osobou ze Smlouvy okamžikem, kdy projeví se Smlouvou souhlas, tedy nejpozději okamžikem rezervace Termínu Zážitku.


2.             OBJEDNÁNÍ, DODÁNÍ A REZERVACE ZÁŽITKU NEBO ZBOŽÍ

Objednání

2.1.       Písemná, elektronická přes rozhraní Webu nebo emailová, případně telefonická objednávka představuje návrh objednávajícího na uzavření smlouvy o koupi Poukazu na Zážitek nebo Zboží specifikovaného v objednávce. Přijetím objednávky vzniká smluvní vztah mezi XTREME ADVENTURES a objednatelem - Zákazníkem. Faktura je zaslána Zákazníkovi spolu s Poukazem na Zážitek nebo Zbožím, v případě platby bankovním převodem také jako příloha v emailu o potvrzení objednávky.

2.2.       Zákazník je povinen uvádět v objednávce pravdivé a úplné informace. XTREME ADVENTURES neodpovídají za škodu způsobenou zadáním nesprávných nebo neúplných informací.


Místo dodání

2.3.       Závazek XTREME ADVENTURES dodat Zákazníkovi nebo Účastníkovi Poukaz na Zážitek nebo Zboží je splněn jeho doručením na emailovou nebo poštovní adresu Zákazníka uvedenou v objednávkovém formuláři nebo při telefonickém objednání. XTREME ADVENTURES neodpovídají za ztrátu či odcizení Poukazu na Zážitek. Místem dodání Zážitku je místo takto označené na Webu.


Poukaz na Zážitek a Dárkový poukaz

2.4.       Dárkový poukaz je volně přenosný na jinou osobu. Poukaz na Zážitek je volně přenosný na jinou osobu do chvíle rezervace Termínu Zážitku, která je prováděna již na jméno konkrétní osoby (Účastníka). Osoba převádějící Poukaz je povinna informovat nového Účastníka o právech a povinnostem plynoucích ze Smlouvy, kterou on nebo Zákazník uzavřel s XTREME ADVENTURES, jakož i o těchto Podmínkách.

2.5.       V případě ztráty, odcizení nebo zničení tištěného Poukazu na Zážitek je Zákazník povinen oznámit tuto skutečnost písemně XTREME ADVENTURES. Zákazník má právo na vydání náhradního Poukazu na Zážitek v případě, že Poukaz na Zážitek nebyl ještě uplatněn pro rezervaci Zážitku a Dárkový poukaz nebyl uplatněn k uhrazení Ceny. Pro vydání náhradního Poukazu na Zážitek nebo Dárkového poukazu musí Zákazník znát jejich kódové označení. XTREME ADVENTURES neodpovídají za užití Poukazu na Zážitek neoprávněnou osobou.

2.6.       Poukaz na Zážitek ani Dárkový poukaz nemohou být směněny za peníze.


Platnost Poukazu na Zážitek a Dárkového poukazu

2.7.       Službu je nutno vyčerpat do uplynutí doby platnosti Poukazu na Zážitek. Platnost Poukazu na Zážitek je omezena datem na něm uvedeným, tj. konkrétním datem konání Zážitku nebo datem, které je zřetelně na Poukazu na Zážitek vyznačeno. Po uplynutí této lhůty Zákazník ztrácí nárok na poskytnutí vybraného Zážitku, a to bez nároku na jakoukoliv náhradu, pokud s ním písemně nebude dohodnuto jinak.

2.8.       Platnost Poukazu na Zážitek lze nejpozději v poslední den jeho platnosti na základě písemné dohody prodloužit o 6 měsíců za cenu 500 Kč.

2.9.       Dárkový poukaz se stává neplatným okamžikem, kdy je na úhradu Ceny použita celá jeho hodnota nebo uplynutím lhůty platnosti.


Rezervace

2.10.    Poukaz na Zážitek je nutné uplatnit tak, aby se Zážitek konal, není-li písemně předem dohodnuto jinak, před vypršením platnosti Poukazu na Zážitek.

2.11.    Rezervace Termínu a místa poskytnutí Zážitku musí být sjednána s XTREME ADVENTURES nejméně 2 týdny před samotným poskytnutím Zážitku, případně ve lhůtě delší, pokud je tak stanoveno v popisu Zážitku (na Webu nebo v informačním popisu, který je součástí každého Zážitku). Nejdříve může rezervace být učiněna poté, co byla uhrazena Cena za Zážitek.

2.12.    Rezervací Termínu a místa konání Zážitku se XTREME ADVENTURES zavazují zabezpečit Účastníkovi poskytnutí Zážitku v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Rezervace je závazná.


Storno a změna Termínu rezervace

2.13.    Zákazník je oprávněn jednostranně změnit nebo zrušit Termín rezervace, je však XTREME ADVENTURES povinen uhradit náklady vynaložené v souvislosti s původní rezervací Termínu a se změnou či zrušením rezervace v následující výši:

-  15 - 30 dní před Termínem ve výši 10 % z Ceny,

-  6 - 14 dní před Termínem ve výši 50 % z Ceny,

-  5 a méně dní před Termínem ve výši 100 % z Ceny.

2.14.    Dále je Zákazník povinen uhradit případné tzv. storno poplatky na straně Provozovatele Zážitku. O těchto nákladech XTREME ADVENTURES Zákazníka e-mailem informují ještě před provedením změny Termínu.

2.15.    Náklady a storno poplatky dle tohoto článku jsou XTREME ADVENTURES oprávněni jednostranně započíst oproti poskytnuté záloze na Cenu uhrazenou Zákazníkem.

2.16.    Bude-li Termín stornován z důvodu vyšší moci (zejména počasí, pokud má vliv na poskytnutí služby apod.), má Účastník nárok na sjednání nového Termínu v rámci platnosti Poukazu na Zážitek, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti Poukazu na Zážitek, tak nejbližší možný termín.

2.17.    Účastník je oprávněn požádat XTREME ADVENTURES nejméně 1 pracovní den před Termínem o stanovení náhradního Termínu, pokud se původního Termínu nemohou zúčastnit v důsledku vyšší moci. XTREME ADVENTURES se zavazují vyvinout co největší úsilí o sjednání nového Termínu u Provozovatele Zážitku, pokud Zákazník nebo Účastník písemně doloží XTREME ADVENTURES nejpozději do 3 pracovních dnů od požádání o změnu Termínu, v čem spočívá vyšší moc a doklad o tom, že se událost vyšší moci stala.

2.18.    V případě, kdy není možné stanovit náhradní Termín, a Zákazník nesouhlasí s doplacením nákladů na změnu Termínu nebo jsou důvody vyšší moci zjevně účelové nebo nepravdivé, nemá Zákazník nárok na vrácení Ceny, pokud se Zážitku nezúčastní. O tom, že k něčemu takovému došlo, informují XTREME ADVENTURES Zákazníka e-mailem.

2.19.    Pokud nebylo možné Zážitek, u kterého si Smluvní strany ještě nedomluvily Termín, uskutečnit z důvodů vyšší moci, doba platnosti Poukazu na Zážitek se o dobu trvání vyšší moci neprodlužuje a Zákazník nemá nárok na vrácení Ceny ani její části. V případě, že by platnost Poukazu na Zážitek skončila v průběhu trvání nemožnosti poskytnutí Zážitku z důvodů daných vyšší mocí, nemá Zákazník právo na prodloužení platnosti Poukazu na Zážitek ani nemá nárok na vrácení Ceny nebo její části.

2.20.    XTREME ADVENTURES jsou oprávněni zrušit Termín Zážitku z důvodů vyšší moci, v takovém případě nabídnou Zákazníkovi nový Termín. V takovém případě má Zákazník právo na sjednání náhradního Termínu nebo má právo od Smlouvy odstoupit, pokud se Termín Zážitku nebo podmínky Zážitku změní podstatným způsobem. XTREME ADVENTURES neodpovídají za škodu, která Zákazníkovi vznikne v důsledku zrušení Termínu z důvodů vyšší moci.


Poskytnutí Zážitku

2.21.    Zážitek bude poskytnut osobě uvedené při rezervaci termínu - Účastníku.

2.22.    Účastník má povinnost dostavit se ve sjednaném termínu (datum a čas) na místo konání Zážitku. Pokud tak neučiní, je Zážitek považován za vybraný bez jakékoliv náhrady.

2.23.    Účastník má povinnost předložit a odevzdat XTREME ADVENTURES, případně Provozovateli Zážitku, Poukaz na Zážitek.


3.             CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena

3.1.       Smluvní strany se dohodly na ceně [K8] za Zážitek nebo Zboží, jejichž poskytnutí zajistí XTREME ADVENTURES a které budou poskytnuty Účastníkovi nebo Zákazníkovi, a je uvedena v závazné objednávce, na Webu, případně sdělena při emailové nebo telefonické objednávce. K potvrzení objednávky bude přiložena faktura se splatností 7 dnů.

3.2.       XTREME ADVENTURES si vyhrazují právo požadovat zálohu z Ceny ve výši až 50 % z Ceny. O povinnosti zaplatit zálohu je Zákazník vyrozuměn nejpozději před dokončením objednávky.

3.3.       Cena může být Zákazníkem uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na Webu XTREME ADVENTURES (převodem z účtu, platební kartou online, platebním systémem PayU, prostřednictvím benefitních systémů, v hotovosti při dobírce nebo při osobním odběru zboží, Dárkovým poukazem). Při bezhotovostní platbě se okamžikem úhrady rozumí připsání finančních prostředků na bankovní účet XTREME ADVENTURES.

3.4.       V případě platby Dárkovým poukazem je nezbytné uvést kód Dárkového poukazu. Pokud Cena převyšuje hodnotu Dárkového poukazu, je Zákazník povinen doplatit rozdíl v Ceně a hodnotě Dárkového poukazu. Je-li Cena nižší než hodnota Dárkového poukazu, je Dárkový poukaz platný i po uhrazení Ceny a je možné jej v době platnosti využít na zaplacení další Ceny.

3.5.       V případě, kdy Zákazník hradí Cenu bankovním převodem ze zahraničí nebo jiným způsobem, při kterém mohou být účtovány dodatečné poplatky, nese veškeré tyto poplatky Zákazník a je případně povinen o ně navýšit zasílanou částku tak, aby na účet XTREME ADVENTURES byla připsána Cena v plné výši.


Zpoplatnění dopravy

3.6.       K Ceně bude připočten poplatek za doručení Poukazu na Zážitek nebo Zboží stanovený v závislosti na způsobu zvolené dopravy v rámci České republiky. Druhy a ceny dopravy jsou uvedeny na Webu v objednávkovém formuláři nebo mohou být sděleny emailem či telefonicky.


Zvýšení ceny služeb

3.7.       XTREME ADVENTURES jsou oprávněni jednostranně zvýšit Cenu v případě, že Provozovatel Zážitku zvýší cenu svých služeb minimálně o 10 %. Jednostranné zvýšení Ceny musí XTREME ADVENTURES neprodleně oznámit Zákazníkovi, nejpozději však v okamžiku rezervace Termínu. Zvýšení Ceny je Zákazník povinen zaplatit XTREME ADVENTURES ve lhůtě, kterou mu XTREME ADVENTURES písemně oznámí.

3.8.       Pokud zvýšení Ceny přesáhne 10 % z celkové Ceny, má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit, nebo je oprávněn si vybrat jiný Zážitek v nabídce, která odpovídá původní Ceně zakoupeného Zážitku.


Ostatní

3.9.       Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníku při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám.


4.             DORUČENÍ POUKAZU NA ZÁŽITEK A ZBOŽÍ

4.1.       Poukaz na Zážitek a Zboží je možné nehledě na území doručit elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce; pouze na území České republiky prostřednictvím Zásilkovny.cz, kurýrem nebo prostřednictvím České pošty.

4.2.       Termíny doručení uvedené v průběhu vytváření objednávky jsou pouze orientační a XTREME ADVENTURES nijak neručí za jejich dodržení dopravci.


5.             PRÁVA A POVINNOSTI

5.1.       Veškerých aktivit v rámci Zážitků se Účastník účastní výlučně na svou vlastní odpovědnost. Účastník musí sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému zvládnutí vybrané aktivity. Informace o případných omezeních, která se mohou týkat některých nabízených Zážitků (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v informačním popisu, který je nedílnou součástí každého Zážitku.

5.2.       Účastník je povinen obstarat si všechny potřebné doklady nutné k absolvování Zážitku (např. cestovní doklady, pojištění, potvrzení o lékařské prohlídce apod.). Seznam potřebných dokladů mu bude oznámen nejpozději při rezervaci. XTREME ADVENTURES nenesou žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé z neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokladů.

5.3.       Účastník má povinnost zajistit doprovod a dohled dospělé osoby při účasti osoby mladší 15 let nebo osoby, jejíž zdravotní stav to vyžaduje.

5.4.       Účastník má povinnost zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let (bez jeho doprovodu).

5.5.       XTREME ADVENTURES se zavazují prostřednictvím Provozovatele Zážitku zajistit na místě uskutečnění Zážitku odpovědnou osobu, která proškolí Účastníka a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu trvání Zážitku.

5.6.       Účastník odpovídá za škodu způsobenou při nedodržení pokynů Provozovatele Zážitku, se kterými byl seznámen před uskutečněním Zážitku. Účastník má povinnost uhradit škody, které způsobil Provozovateli Zážitku v rámci čerpání Zážitku při nedodržení jeho instrukcí.

5.7.       Účastník je oprávněn si za sebe zajistit kdykoliv před poskytnutím Zážitku jinou osobu -náhradníka. Této osobě pak musí být předán Poukaz na Zážitek a náhradník musí splňovat podmínky uvedené v informačním popisu daného Zážitku a souhlasit s právy a povinnostmi plynoucími ze Smlouvy, jakož i s těmito Podmínkami.


6.             REGISTRACE A ČLENSKÝ ÚČET

6.1.       Registrací Zákazník uzavírá s XTREME ADVENTURES smlouvu o poskytování bezplatných elektronických služeb na dobu neurčitou, kterou lze kdykoli ukončit za podmínek stanovených v Podmínkách. Při nákupu Zážitku nebo Zboží na Webu Uživatel uzavře s XTREME ADVENTURES Smlouvu.

6.2.       Vytvoření a používání členského účtu na Webu je zdarma a může být ukončeno Zákazníkem kdykoliv. Členství na Webu není spojeno s povinností nést náklady.

6.3.       Jeden Zákazník může na Webu vytvořit pouze jeden členský účet.

6.4.       Prohlášení registrovaného Zákazníka o odstoupení od členství (ukončení smlouvy o poskytování elektronických služeb) lze zaslat e-mailem na tuto adresu: DOPLNIT. Smlouva je ukončena v okamžiku, kdy XTREME ADVENTURES obdrží prohlášení o odstoupení, s výjimkou smluv uzavřených se Zákazníky, kteří mají již vytvořenou rezervaci Termínu. V těchto případech končí smlouva o poskytování elektronických služeb po 30 dnech od data uskutečnění Zážitku (výpovědní doba).

6.5.       Každý registrovaný Zákazník má zajištěný přímý, chráněný heslem, přístup na Web.

6.6.       Heslo a další přístupové údaje jsou důvěrné a neměly by být poskytovány neoprávněným osobám.

6.7.       Registrovaní Zákazníci nesmí používat Web za jiných podmínek, než jsou stanoveny, zejména narušovat jejich provoz nebo manipulovat s technickými procesy. Zákazníci nesmějí poskytovat nelegální obsah.

6.8.       V sekci „Můj účet“ , která je k dispozici na Webu po přihlášení registrovaného Zákazníka, je možné zobrazit zpracovávané objednávky a Termíny Zážitků.

6.9.       Každý registrovaný Zákazník může na svém účtu spravovat svá nastavení a data, včetně newsletteru a osobních údajů.


7.             SLEVOVÉ KUPÓNY A DÁRKY

7.1.       XTREME ADVENTURES vydávají registrovaným Zákazníkům dárky a slevové kupóny, které je opravňují k nákupu zboží se slevou nebo procentní slevou.

7.2.       Slevové kupóny a dárky jsou vázány na množství nákupů registrovaného Zákazníka, přičemž nákupy jsou dle předmětu rozřazeny do kategorií (Voda, Oheň, Země, Vzduch, Mysl), v rámci kterých se dosahuje úrovní (Bronz, Silver, Gold a Platinum). Vydání slevového kupónu nebo poskytnutí dárku je vázáno na dosažení dané úrovně.

7.3.       Slevový kupón nebo dárek jsou platné pouze po určité období a v určité kategorii, o čemž XTREME ADVENTURES vždy informují registrovaného Zákazníka.

7.4.       Platnost slevového kupónu nebo dárku nelze prodloužit ani jej využít v jiné kategorii.

7.5.       Právo k použití slevového kupónu nebo dárku nelze vzájemně převádět mezi registrovanými Zákazníky (slevové kupóny a dárky jsou individuálně přidělovány jednotlivým registrovaným Zákazníkům).

7.6.       Slevové kupóny lze využít k nákupu Zážitků nebo Zboží. Cena objednávky zadané registrovaným Zákazníkem bez nákladů na poštovné je snížena o hodnotu slevového kupónu použitého registrovaným Zákazníkem pro daný nákup. Hodnota slevového kupónu je rozdělena úměrně na všechny Zážitky nebo Zboží, na něž lze slevový kupón uplatnit, umístěné do košíku Uživatele. Při nákupu více Zážitků nebo Zboží se pomocí slevového kupónu cena jednotlivého Zážitku nebo Zboží úměrně sníží.

7.7.       Slevovým kupónem nebo dárkem nelze hradit poštovné.

7.8.       Slevový kupón nebo dárek nelze vyměnit za hotovost.

7.9.       Slevový kupón není platebním prostředkem, ale pouze slevou poskytovanou XTREME ADVENTURES - snižují hodnotu nákupního košíku registrovaného Zákazníka v souladu s podmínkami používání slevového kupónu. Registrovaný Zákazník může využít slevový kupón v poslední fázi zadávání objednávky zadáním kódu slevového kupónu do pole „Použít slevový kupón“. Registrovaný Zákazník platí za Zážitek nebo Zboží zakoupené s využitím slevového kupónu pomocí platebních metod dostupných na Webu.

7.10.    V rámci jedné objednávky může registrovaný Zákazník uplatnit pouze jeden slevový kupón. Slevové kupóny nelze kombinovat v rámci jedné objednávky.

7.11.    V případě, že registrovaný Zákazník odstoupí od Smlouvy s využitím slevového kupónu, XTREME ADVENTURES vrátí hotovost stejným způsobem platby, jaký použila osoba, která je konečným spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku, pokud tato osoba výslovně nesouhlasila s jiným způsobem vrácení, který pro ni nepředstavuje žádné náklady. Pokud se odstoupení registrovaného Zákazníka od Smlouvy týkalo části Zážitků nebo Zboží zakoupených pomocí slevového kupónu, XTREME ADVENTURES vrátí hodnotu vráceného Zážitku nebo Zboží ve výši uvedené v potvrzení nákupu (hodnota zboží snížená úměrně hodnotě slevového kupónu). XTREME ADVENTURES nevrací slevový kupón, pokud není dohodnuto jinak.

8.             ZMĚNY SJEDNANÝCH PODMÍNEK

8.1.       Zákazník je oprávněn si bez uvedení důvodu za paušální poplatek ve výši 500 Kč vybrat jiný Zážitek z nabídky, která odpovídá uhrazené Ceně. Změnu Zážitku je možno provést nejpozději v okamžik rezervace, pokud nebude předem dohodnuto písemně jinak, vždy však pouze v rámci doby platnosti Poukazu na Zážitek. Celková platnost Poukazu na Zážitek se tím nemění.

8.2.       Informace obsažené v Poukazu na Zážitek odpovídají situaci známé v době publikace těchto materiálů, a proto si XTREME ADVENTURES vyhrazují právo na určité změny sjednaných podmínek. Všechny změny ohlašují Zákazníkovi bez zbytečného odkladu.

8.3.       V případě závažných změn si XTREME ADVENTURES vyžádají stanovisko Zákazníka a současně určí lhůtu k jeho vyjádření. Pokud se Zákazník v určeném termínu nevyjádří, mají XTREME ADVENTURES za to, že se změnou souhlasí. V případě nesouhlasu může Zákazník od této Smlouvy odstoupit a má nárok na vrácení celé zaplacené Ceny, nebo je oprávněn vybrat si jiný Zážitek nebo Zboží v nabídce, které odpovídá původní Ceně.


9.             ODSTOUPENÍ OD SMLUVNÍHO VZTAHU

9.1.       Zákazník, který je Spotřebitel, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od uzavření smlouvy, jejímž předmětem je Zážitek, nebo od převzetí Zboží, přičemž v případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů plnění nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky. Odstoupení od Smlouvy musí být XTREME ADVENTURES doručeno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Smlouvy může Zákazník využit vzorový formulář, jenž tvoří součást Podmínek. Odstoupení od Smlouvy může Zákazník zaslat na adresu sídla XTREME ADVENTURES s.r.o., Horní náměstí 3, 755 01 Vsetín, nebo na adresu elektronické pošty DOPLNIT.

9.2.       Každý Zákazník má dále právo odstoupit od Smlouvy v následujících případech:

a)   V případě závažného porušení povinností ze strany XTREME ADVENTURES;

b)  V případě zvýšení cen služeb Provozovatelem Zážitku o více než 10 %.

9.3.       Každý Zákazník nemůže odstoupit od Smlouvy v případě:

a)   Zboží vyrobeného podle specifikace Zákazníka nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb,

b)  Zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo s krátkou trvanlivostí,

c)   Zboží v uzavřeném obalu, které po otevření nelze z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů vrátit,

d)  Zboží, které bylo po dodání, vzhledem k jeho povaze, nedělitelně smíseno s jiným zbožím,

e)  poskytování ubytovacích služeb jiných než pro obytné účely, přepravy zboží, půjčování aut, stravování, služeb souvisejících s volnočasovými, zábavními, sportovními nebo kulturními událostmi, pokud smlouva uvádí den nebo období poskytování služeb.

9.4.       XTREME ADVENTURES mohou odstoupit od Smlouvy v následujících případech:

a)   V případě zrušení služeb poskytovaných Provozovatelem Zážitku; s plnou nepeněžitou náhradou v podobě jiného Zážitku v hodnotě původně sjednaného Zážitku. O zrušení služeb jsou XTREME ADVENTURES povinni Zákazníka neprodleně informovat;

b)  Z důvodů porušení povinností ze strany Zákazníka nebo Účastníka stanovených těmito Podmínkami, a to bez náhrady škody.

9.5.       Odstoupení od Smlouvy některé ze smluvních stran se provádí písemně.

9.6.       V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Zákazník má nárok na vrácení finančních prostředků za dopravné ze Smlouvy (bylo-li součástí objednávky), ale v pouze nejnižší nabízené výši ze všech doprav, které XTREME ADVENTURES nabízí, i když Zákazník zaplatil dražší způsob dopravy. Zboží musí být XTREME ADVENTURES vráceno do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, nese Zákazník náklady spojené s navrácením zboží XTREME ADVENTURES, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

9.7.       V případě odstoupení od Smlouvy vrátí XTREME ADVENTURES peněžní prostředky přijaté od Zákazníka ve lhůtě do 14 dnů od převzetí Zboží, a to stejným způsobem, jakým je XTREME ADVENTURES od Zákazníka přijali, případně jiným způsobem, pokud s tím Zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím Zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, XTREME ADVENTURES nejsou povinni vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než jim Zákazník Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží XTREME ADVENTURES odeslal.

9.8.       Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží jsou XTREME ADVENTURES oprávněni jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení Ceny.

9.9.       Je-li společně se s Poukazem na Zážitek nebo Zbožím poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi XTREME ADVENTURES a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu se Zbožím XTREME ADVENTURES vrátit i poskytnutý dárek.

9.10.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi XTREME ADVENTURES a Zákazníkem ze Smlouvy.


10.         REKLAMACE – PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

10.1.    XTREME ADVENTURES jsou povinni zajistit Účastníkovi poskytnutí Zážitku specifikovaného v Poukazu na Zážitek v souladu s těmito Podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

10.2.    Případnou reklamaci musí Zákazník nebo Účastník uplatnit u XTREME ADVENTURES písemně bez zbytečného odkladu od poskytnutí Zážitku. XTREME ADVENTURES o reklamaci rozhodnou ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze se souhlasem Zákazníka. Po jejím uplynutí má Zákazník právo zejména na odstoupení od Smlouvy nebo na slevu z ceny.

10.3.    XTREME ADVENTURES vydají Zákazníku nebo Účastníku písemné potvrzení o tom, kdy uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále vydají Zákazníku nebo Účastníku potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace XTREME ADVENTURES Zákazníkovi nebo Účastníkovi vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. XTREME ADVENTURES vyrozumí Zákazníka nebo Účastníka elektronicky na jeho emailovou adresu. Pokud nemají XTREME ADVENTURES emailovou adresu k dispozici, vyrozumí jej písemně na jeho poštovní adresu.

10.4.    Dojde-li k objektivním okolnostem nezávislým na vůli XTREME ADVENTURES, v jejichž důsledku Zákazník nebo Účastník plně nevyčerpal zaplacené služby, nevzniká, pokud není písemně dohodnuto jinak, nárok na slevu z ceny těchto služeb.


11.         OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pravidla pro zpracování osobních údajů na Webu jsou uvedena v Zásadách ochrany osobních údajů na adrese www. https://xtremeadventures.eu/gdpr/.


12.         ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.    Veškeré texty, ilustrace a fotografie obsažené v materiálech a na stránkách XTREME ADVENTURES jsou výhradně jejich vlastnictvím nebo vlastnictvím stran spolupracujících s XTREME ADVENTURES, podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo používány dále bez výslovného písemného souhlasu XTREME ADVENTURES. Fotografie použité v informačních materiálech k jednotlivým službám jsou pouze informační; auta, stroje, vybavení a okolí se mohou ve skutečnosti lišit.

12.2.    Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto Podmínkách se řídí právní úpravou právních předpisů, zejména občanského zákoníku.

12.3.    Všeobecné smluvní podmínky jsou platné s účinnosti od 1. 12. 2021.

Zavolejte nám!